Образовательный процесс

Маршруты выходного дня

16.05.2022

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА

Предлагаем Вам маршруты выходного дня для семей с детьми старшего дошкольного возраста.  В предложенных тематических экскурсиях, прогулках, походах, ребенок не только улучшает физическое здоровье, а так же получает первые и самые важные представления о родном городе, малой Родине, узнает много о трудовых, духовных, культурных традициях. Эти походы, экскурсии, прогулки способствуют патриотическому воспитанию, т.к. чувство Родины у ребенка связано с местом, где он родился и живет.

Задача родителей: расширить круг представлений о родном городе, дать о нем некоторые доступные для ребенка исторические сведения, показав все то, что свято чтут люди. Раздвинуть горизонты познаваемого, заронить в детское сердце искорку любви к Родине.

Переходите по ссылке и знакомьтесь с нашим интерактивным плакатом

https://view.genial.ly/6280df4b4c44750018551090/interactive-image-marshrut-vyhodnogo-dnya

свернуть

Кансультацыя для выхавальнікаў дашкольнай адукацыі “Асэнсаванне дзецьмі дашкольнага узросту нацыянальных і агульначалавечых каштоунасцей"

 

І ты яе  запомні імя,

Як неба, сонца і зару:

Твая зямля, твая Радзіма

Названа светла – Бе-ла-русь.

Ю.Свірка

Асэнсаванне дзецьмі  дашкольнага узросту нацыянальных і агульначалавечых каштоунасцей, паважлівае станауленне да культурна-гістарычнай спадчыны, дзейсны удзел у яе захаванні выступаюць як вызначальныя задачы патрыятычнага выхавання.Знаёмства з роднай краінай, яе дзяржаунымі і нацыянальнымі сімваламі фарміруе нацыянальную самасвядомасць, спрыяе сацыялізацыі выхаванцау. Пачуцці любові да роднага краю і гонару за яго выхоуваюцца у ждяцей, калі яны спасцігаюць яго мінулае і сучаснасць, знаёмяцца са славутымі імёнамі Бацькаушчыны.

Асноунай формай патрыятычнага выхавання дзяцей 5-7 гадовага узроста выступаюць інтаграваныя заняткі. Цесная сувязь метадау вырашэння праграмных задач і узаемаузбагачэнне зместу заняткау па патрыятычным выхаванні  дае падставу інтаграваць такія адукацыйныя вобласці, як “Дзіця і грамадсва” і “Развіцце маулення і культура мауленчых зносін”. Засваенне культуралагічнага і краязнаучага зместу стварае аптымальныя магчымасці для інтаграванага вырашэння пазнавальна-мауленчых задач вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі. Выхавальнік дашкольнай адукацыі  мае права самастойна выбіраць і будаваць змест заняткау у адпаведнасці з індывідуальна-дыфференцыраванным падыходам. У працэссе заняткау выхаванцы спасцігаюць новы сэнс, набываюць пэуны сацыяльны вопыт, у іх узбагачаецца слоунікавы запас, развіваецца звязнае мауленне.

Работа, распачатая у час заняткау, працягваецца у працэссе сітуацыі зносін – спецыяльна праектаванай педагагічным работнікам часткі адукацыйнага працэссу, якая накіравана на практыкаванне дзяцей у засваенні праграмнага матэрыялу па пэунай тэме у нерэглантаванай дзейнасці. Сітуацыя зносін прадугледжвае свабодную арганізацыю дзяцей і плануецца у раздзеле “Зносіны” плана адукацыйнай дзейнасці.

БЕЛАРУСЬ - МАЯ КРАІНА

ІНТЭГРАВАНЫЯ ЗАНЯТКІ ПА АДУКАЦЫЙНЫХ АБЛАСЦЯХ «ДЗІЦЯ I ГРАМАДСТВА» I «РАЗВІЦЦЁ МАЎЛЕННЯ I КУЛЬТУРА МАЎЛЕНЧЫХ ЗНОСІН»

ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ СТАРШАЙ ГРУПЫ (5-6 гадоў)

 

Праграмныя задачы: фарміраваць у дзя- цей уяўленні пра геаграфічнае размяшчэнне Рэспублікі Беларусь; замацоўваць уменне канструяваць граматычна правільнае выказ- ванне; узбагачаць слоўнік на аснове паглы- блення ведаў пра прадметы і з'явы наваколля; развіваць памяць; выхоўваць пачуцці любові да роднага краю і гонару за яго.

Матэрыял і абсталяванне: фізічная карта Рэспублікі Беларусь, палітычная карта свету, сілуэты звяроў (мыш, зубр, ліса, воўк, мя- дзведзь), ліст клёна, мяч.

Ход заняткаў

Выхавальнік дашкольнай адукацыі (В.д.а.).

Паслухайце верш «Цудоўная краі- на» Васіля Жуковіча і здагадайцеся, пра якую краіну ў ім ідзе размова.

На свеце існуе такая краіна,

Дзе хвоі ажно дастаюць аблачыны,

Дзе рэкі, азёры ў суседстве з лясамі,

Напоўненымі салаўёў галасамі.

У гэтай краіне ўзгоркі, раўніны

Ўлетку накрыты густой зелянінай;

Ляночак цвіце з небам сінім у згодзе.

Тут песні і казкі з легендамі ходзяць.

У гэтай краіне ля хатаў буслянкі,

А ў хатах пяшчотна гучаць калыханкі.

Ці ведаеце вы, што гэта за краіна? (Адказы дзяцей.)

Радзімаю нашай край гэты завецца. Хай нашай Радзіме шчасліва жывецца!

Наша радзіма —... (Беларусь). На вашу дум- ку, чаму нашу краіну так называюць? (Адказы дзяцей.) Гавораць, што краіна атрымала такую назву ад белага колеру льняной вопраткі, ад светлых валасоў і вачэй яе жыхароў, белых буслоў, якіх шмат у Беларусі. Вось як аб гэ- тым распавядае паэт Уладзімір Скарынкін:

Беларусь мая! Чыстая мая! Родная мая!

Белыя гоні бульбы, белыя косы дзяўчат.

Воблакаў белых над Бугам вечны парад.

Белых грыбоў кашолкі, белыя плечы бяроз,

Белыя россыпы золкіх чыстых світальных рос.

Белых туманаў плыні, белыя вершы буслоў.

Ціхая завадзь Бялыніч, рык белавежскіх зуброў.

Вейкі рамонкаў белых, белыя грывы завей.

Чыстыя душы смелых, простых тваіх людзей.

Увогуле, белы колер — гэта сімвал сва- боднага жыцця. Белая — значыць свабодная, вольная. Наша Беларусь — краіна... (свабод- ная, вольная). Як называюцца людзі, што жывуць у Беларусі? (Беларусы.) Пра хлоп- чыка гавораць... (беларус), а пра дзяўчынку... (беларуска).

1-я дзяўчынка.

Твар румяненькі,

Белая хустачка. Я ўжо ведаю,

Я - беларусачка! Іхачу

Так, як тата і мама,

Родны край свой любіць Я таксама!

 1. Бадак
  1. ы          хлопчык.

Я - беларус маленькі

3 блакітнымі вачыма.

Хачу і я, каб лепей Жыла мая Радзіма.

М. Маляўка В.д.а. Родная мова беларусаў — ... (бела- руская).

 1. і  хлопчык.

Я нарадзіўся беларусам,

Беларусам буду жыць!

Мову родную вучуся

Шанаваць, цаніць, любіць!

 1. Швед

В.д.а. Поле ці лес, рэчка ці возера, вёска, маленькі пасёлак ці горад — гэта нашы род- ныя... (беларускія) мясціны.2-я дзяўчынка.

Куточак зямлі, дзе бярозкі шумяць,

Дзе ясныя зоркі ў азёры глядзяць,

Дзе клёкат бусліны нам песняй гучыць,

Куточак зямлі, як цябе не любіць!

Мы лёсам адзіным з табою жывём,

Ласкава цябе Беларуссю завём.

Я. Жабко

В.д.а. Беларусь — наша Бацькаўшчына. Што такое Бацькаўшчына? (Адказы дзяцей.) А вось як на гэта пытанне адказаў паэт Пімен Панчанка: Што такое Бацькаўшчына? Знаеш?

Гэта рэчка, сцежачка лясная,

Гэта ў лузе залатая пчолка,

А ў вачах тваіх — вясёлка.

Бацькаўшчына — гэта дом твой, Школа,

Гэта песні, што звіняць наўкола, йта сам ты,

Гэта тата твой і мама. I сябры твае таксама.

Мы тут нарадзіліся, жывём, тут жывуць нашы бацькі, дзяды, жылі нашы продкі. Беларусы якія людзі? (Адказы дзяцей.) Сапраўды, беларусы — працавітыя, гасцінныя, спагадлівыя, шчодрыя, гатовыя заўсёды прыйсці на дапамогу, вельмі добрыя і шчырыя.

Фізкультмінутка

Добры дзень, сонейка залаценькае! (Выцягваюць рукіўперад, некалькі разоў разво- дзяць пальцы.)

Добры дзень, сонейка міленькае! (Уздымаюць рукіўверх.)

Добры дзень, неба блакітнае! (Падскокваюць намесцы.) Добры дзень, ветрык павольны! (Паварочваюцца вакол сябе ўлева, потым — управа.)

Добры дзень, дрэвы і кветкі!

(Нахіляюцца ўперад.)

Добры дзень, бары і палеткі!

(Нахіляюццаў бакі.)

Добры дзень, дарагія сябры!

(Крочаць намесцы, пляскаюцьу далоні.)

Дзецям дэманструюць палітычную карту свету, паказваюць, дзе на ёй знаходзіцца Бела- русь, адзначаюць, што яна займае невялікую тэрыторыю.

Гульнявое практыкаванне «Беларусь на карце»

Дзецям прапануюць паглядзець на сілуэты звяроў (мыш, зубр, ліса, мядзведзь, воўк), на- зваць іх, потым звярнуць увагу на фізічную карту Рэспублікі Беларусь і вызначыць, на які сілуэт падобны яе контур.

В.д.а. Беларускі пісьменнік Васіль Вітка лічыць, што Беларусь выглядае на карце, як зялёны лісток. Паслухайце, як ён расказаў пра гэта ў сваім вершы: На карце вялікага свету Яна — як зялёны лісток, Адвечная калыханка, Душы запаветны куток.

Ці згодны вы з пісьменнікам? Чаму? На лісток якога дрэва падобныя абрысы

Беларусі? (Адказы дзяцей.) Правільна, на лісток клёна.

У нашай краіне жывуць не толькі белару- сы, але і людзі іншых нацыянальнасцей. Пра нашу краіну кажуць — шматнацыянальная. Побач з беларусамі тут жывуць рускія, палякі, украінцы, літоўцы, яўрэі, татары... Наша На- сця — руская, Алег — украінец. (Педагагічны работнік называе імёны дзяцей групы і іх нацыянальнасці.) Але мы ўсе — сябры.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі знаёміць дзяцей з вершам, у адпаведных месцах робіць паўзу, а дзеці дадаюць слова «беларусы».

Есць такі народ працавіты, Вельмі шчыры I самавіты —... (беларусы).

Ёсць такі  Народ памяркоўны I прыветлівы,  I тактоўны — ... (беларусы).

Ёсць такі Народ гераічны, А на выгляд  Сціплы і звычны —... (беларусы).

Ёсць такі Народ неўміручы, Неадольны,  Вечна жывучы —... (беларусы).

А. Дзеружынскі

В.д.а. Давайце пералічым якасці, уласцівыя беларусам.

Гульня «Якасці беларусаў»

Дзеці становяцца кругам, выхавальнік дашкольнай адукацыі кідае кожнаму па чар- зе мяч і прапануе назваць якасці, уласцівыя беларусам, адказаўшы на пытанне «Беларусы якія?». (Працавітыя, шчырыя, самавітыя, памяркоўныя, тактоўныя, прыветлівыя, до- брыя, сціплыя, добразычлівыя, сардэчныя, гасцінныя і г.д.) В.д.а.

Радзіма ў нас бязмежная, Спякотная і снежная. Радзіма ў нас лагодная, Нібы матуля родная. А самае галоўнае: Усе ёй дзеці роўныя.

А. Вольскі

Рэфлексія

Дзецям прапануюць прадоўжыць выказванні:

 • Сёння мы даведаліся, што...

Мы любім сваю родную Беларусь, таму што...

свернуть

Шануйце родную мову!

 

Шануйце родную мову!

 

Родная мова

У марах, у песнях, у снах.

Мае ў ей кожнае слова

Свой колер, і смак, і пах.

 А. Грачанікаў «Што такое родная мова?»

 

Навошта дзецям трэба ведаць беларускую мову? З самага нараджэння дзіця чуе голас маці, якая аберагае яго ад усяго дрэннага ў свеце. Наша родная старонка, як наша маці – хоча каб мы заставаліся вольнымі ўладальнікамі свайго жыцця. Гэта магчыма, калі мы будзем шанаваць нашыя карані, тое, што трымае нас, робіць нас НАЦЫЯЙ. Мова, традыцыі, нацыянальныя каштоўнасці – наш скарб, якім мы павінны ганарыцца і ніколі не адракацца. Кожны чалавек павінен ведаць родную мову, спяваць народныя песні, ведаць, як з веку ў век святкавалі святы ў нашым краі, любіць родныя мясціны, сваю Радзіму – Беларусь.

Далучэнне да роднай мовы садзейнічае не толькі ўзбагачэнню мовы дзяцей, але і развівае іх пазнавальныя і інтэлектуальныя магчымасці, пашырае веды пра беларускую культуру.

Самае дарагое ў жыцці – тое, што закладзена ў сэрца з ранніх год. Менавіта родная мова – сувязное звяно ў далучэнні дзяцей да агульначалавечых каштоўнасцей, вытокаў народнай мудрасці. Сёння сам час патрабуе звярнуцца да сваіх вытокаў, далучаць дзяцей да беларускай нацыянальнай культуры, паглыбляць знаёмства з родным краем, беларускімі традыцыямі, фальклорам, прывіваць пачуццё грамадскасці, любоў да Радзімы.

Вельмі важна навучыць дзяцей з павагай ставіцца да беларускай мовы, не сароміцца на ёй размаўляць. Вялікае значэнне мае асабісты праклад дарослых, бацькоў, людзей, якія жывуць побач з імі. Патрэбна часцей чытаць беларускія народныя казкі, знаёміць дзяцей з творамі беларускіх пісьменнікаў, развучваць вершы, загадваць загадкі, спяваць беларускія песні, прымаць удзел у беларускіх народных святах.

Дапамажыце нашым дзецям авалодаць беларускай мовай, і вы дапаможаце абудзіць у іх веру ў тое, што яны вырастуць потрэбнымі на зямлі людзьмі!

Шануйце мову! Адной з істотных адзнак кожнага народа з’яўляецца яго мова. Па мове людзі пазнаюць, якой нацыянальнасці чалавек. Беларускі паэт Францішак Багушэвіч пісаў, што мова - гэта “адзежа душы” чалавека. Яна ўніверсальная форма выяўлення, існавання і захавання духоўнай культуры чалавека, нацыі.

На беларускай мове складзена шмат песень, казак, апавяданняў, прыказак, прымавак, загадак. Напісаны мастацкія творы, якія перакладзены на мовы розных народаў свету. Доўгі, слаўны, але нялёгкі шлях развіцця прайшла наша мова, перш чым стаць нацыянальнай мовай беларускага народа, дзяржаўнай у рэспубліцы. Беларуская мова ўвабрала ў сябе здабыткі папярэдняй гістарычнай супольнасці беларусаў – беларускай народнасці.

Ператварэнне мовы беларускай народнасці ў нацыянальную мову пачалося ў сувязі з фарміраваннем беларускай нацыі ў канцы 19 – пачатку 20 стагоддзяў. Вялікую ролю ў развіцці беларускай нацыянальнай мовы адыгралі творы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Цёткі і іншых, якія шмат сваіх твораў прысвяцілі дзецям. Творы гэтых паэтаў вывучаюцца дзецьмі на занятках і ў дашкольных установах. Вывучаючы іх, дзеці бліжэй знаёмяцца з беларускай мовай. Але заняткаў, якія праводзяцца ў дзіцячым садку па вывучэнню беларускай мовы недастаткова для таго, каб дзеці валодалі роднай мовай дасканальна.

У рашэнні данай праблемы павінны прыняць удзел і бацькі. Менавіта бацькам трэба часцей ужываць беларускую мову ў паўсядзённым жыцці. Самім размаўляць на беларускай мове і вучыць гэтаму сваіх дзяцей. Для авалодання дзецьмі беларускай мовай прапануецца ужываць беларускія народныя прыказкі і прымаўкі, забаўлянкі, казкі, вершы, апавяданні,загадкі.

Беларуская мова адкрывае для кожнага грамадзяніна Беларусі шырокі шлях да ведаў, спрыяе фарміраванню асобы. Любоў да сваёй Радзімы, свайго народа пачынаецца з любові да роднай мовы. Мова яднае нас у народ, які носіць прагожае імя – беларусы.

Будзем жа вывучаць беларускую мову, шанаваць гэты бясцэнны скарб, які перадалі нам нашы таленавітыя продкі, мудрыя і мужныя дзяды і прадзеды. Будзем жа размаўляць на роднай беларускай мове, не саромячыся, каб захаваць і перадаць яе нашым нашчадкам. Будзем жа шанаваць нашу мову, каб яна жыла заўжды!

Шануйце  родную мову!  Яшчэ ў далёкай старажытнасці людзі здабывалі агонь, прыручалі жывёл, навучыліся апрацоўваць зямлю, вырошчваць ураджай, будаваць масты, вадзіць па вадзе караблі… Буйнейшымі заваёвамі чалавечага розуму ў пазнейшыя часы сталі паравая машына, электрычнасць, радыё, самалёты. А яшчэ пазней вялікім цудам з’явіліся штучныя спадарожнікі Зямлі, касмічныя караблі і выхад чалавека ў космас… 

Але ўсё гэта стала магчымым, бадай, таму, што ў людзей даўным-даўно з’явілася мова. Менавіта яна вывела чалавека ў свет розуму. 

Мова... Наша родная мова... Колькі мілагучнасці, таемнасці ў гэтым слове. Залатыя лісцікі на дрэвах, кожная птушка, кожная кветка і, канешне, чалавек — усе маюць сваю мову. «Самы найвялікшы і бясспрэчны закон жыцця — гэта людская мова, праз якую чалавек стаў вышэй за ўсіх істот пад сонцам», — пісаў знакаміты Янка Купала. Сапраўды, чалавечую мову нельга параўнаць з мовай птушак, жывёл, раслін. Яна з'яўляецца больш прыгожай, мілагучнай, дзякуючы ей людзі размаўляюць, вучацца, дасягаюць сваей мэты.

Роднае слова з’яўляецца адным з самых вялікіх здабыткаў кожнага народа. Яго з пашанай называюць люстэркам культуры і формай яе існавання. Родная мова з’яўляецца формай існавання і захавання народных традыцый, звычаяў, духоўных скарбаў, спосабам і сродкам развіцця нацыянальнай культуры.   Мова — гэта душа народа. Нагадаем словы народнага песняра Янкі Купалы: “Гэта душа душы беларуса — мова зраслася з ім, як зрастаецца са сваім коранем дрэва. Падкапайце яго, абсячыце дазвання яго корань — дрэва засохне, перастане жыць”.       

 На вялікі жаль, мы рэдка задумваемся пра свае карані. А, магчыма, каб задумваліся, былі б болей памятлівымі, болей абачнымі і адказнымі, з большай цеплынёй ставіліся да людзей, што пакінулі нам вялікую спадчыну — нашу мову. 

 Мова — гэта тое, без чаго не можа жыць ніводны чалавек.   Мы павінны абараняць нашу мову, не саромецца яе, паважаць яе самі, а таксама прывіць любоў і павагу да яе нашым дзецям.  “Трапяткая і сіняя, як васілёк, і гарачая, як прамень” — так назваў родную мову наш таленавіты пісьменнік і паэт, непераўзыдзены рамантык Уладзімір Караткевіч. І хочацца верыць, што наша родная мова заўседы застанецца любiмай, паважанай i ўвогуле, самай лепшай!

свернуть

Гражданско-патриотическое воспитание

«Патриотическое воспитание и современные подходы к нему»

    Патриотическое воспитание детей – это сложный педагогический процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств.

   Дошкольное детство – благоприятный период для приобщения ребёнка к национальной культуре. Поэтому очень важно начинать воспитывать настоящего патриота своей Родины именно в этом возрасте, когда ребенок начинает интенсивно развиваться в социальном плане. Этот период по своим психологическим особенностям наиболее благоприятен для формирования патриотизма, так как для детей дошкольного возраста характерны:

 • Высокая восприимчивость,

 • Легкая обучаемость,

 • Безграничное доверие взрослым,

 • Стремление подражать им,

 • Эмоциональная отзывчивость и интерес ко всему окружающему.  

       Целью патриотического воспитания является сформированность основ патриотизма как нравственного качества личности. Но это качество не возникает у людей само по себе. Придерживаясь принципа – от малого к великому, своевременное формирование у детей чувства патриотизма необходимо начинать с младшего дошкольного возраста с воспитания любви и привязанности к малой Родине: к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, к тому месту, где ребёнок родился, где находится его дом, улица, детский сад. Родина начинается с любви к той земле, на которой родился и живешь. Но просто любить родную землю недостаточно, необходимо знать историю, культуру, достопримечательности, заповедные уголки, то чем славится родной город – край знаменитых земляков. У ребенка должно появиться чувство национальной гордости за свою малую родину. Поэтому главной целью педагогов является воспитание гражданина, любящего и знающего свой город, край и все, что с ними связанно.

Для достижения этой цели перед педагогами дошкольных учреждений ставится ряд задач:

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он родился;

- формирование у дошкольников нравственных качеств личности через знакомство с историей и современностью родного города;

- формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему родного края, гордости за свою малую родину;

- воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям;

- формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому через знакомство с природой родного края.

Успешность развития детей при знакомстве с родным городом станет возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путем, т.е. через игру, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту.

    С этой целью с детьми организуются:

 • Занятия,

 • Игры,

 • Беседы,

 • Разные формы познавательной практической деятельности,

 • Художественная деятельность,

 • Праздники и развлечения;

 • Труд;

 • Образовательные услуги.

Воспитывая у детей любовь к малой родине, необходимо подвести их к пониманию, что их город – частица страны, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего:

- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных; рабочие делают машины и т.д.);

- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от врагов;

- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг другу;

- люди берегут и охраняют природу;

- есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д.

    Начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям.

   Содержание нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста отражено в учебной программе дошкольного образования.

   Еще одним немаловажным условием для формирования любви к малой Родине является создание в группах соответствующей развивающей предметно-пространственной среды. Необходимо организовать центр краеведения, где должен быть представлен материал для ознакомления детей с природой родного края, города, экологией, его достопримечательностями, хозяйством, особенностями населения, историей и культурой. Также вносить элементы этнографии в различные игровые центры.

    Одной из наиболее целесообразных форм работы по воспитанию любви к малой Родине и для решения задач патриотического воспитания является проектная деятельность.

   Во - первых, она позволит ребёнку почувствовать себя исследователем, самостоятельным человеком.

    Во - вторых, проектная деятельность позволяет объединить детей, педагогов, воспитателей в практической деятельности, наиболее эффективно позволяет создать естественную ситуацию общения и практического взаимодействия детей и взрослых.

  Использование метода проектов позволяет задействовать различные виды детской деятельности, способствует развитию собственной познавательной активности, творческих способностей, мышления, воображения, фантазии, коммуникативных навыков, стимулирует развитие самостоятельности и ответственности.

Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями жизни ребёнка, а также заинтересовать его и увлечь в эту деятельность.

 Цель данной проектной деятельности: создание системы работы воспитателя в группе, с привлечением родителей, способствующей формированию положительного отношения к малой родине, воспитанию у дошкольников интереса и любви к семье, к природе, родному городу, с помощью организации краеведческой работы в группе.

   Важным условием эффективного осуществления работы по ознакомлению с родным краем является и тесная взаимосвязь с семьями воспитанников. Родители могут стать непременными участниками не только в рамках семьи, они могут оказать действенную помощь в сборе материалов по родному краю, проведению экскурсий в музеи, к памятникам истории и культуры, на предприятия города, организации выставок и т.д.

   Целенаправленная работа по формированию любви к родному городу, краю, их культуре и быту способствуют развитию личности в духе патриотизма. Поэтому наша задача – научить детей любить свой город, свой родной край, а, следовательно, больше узнавать о нём, уметь ценить его историю.

  Научим ребёнка любить малую Родину – значит, сумеем воспитать гражданина, которому можно доверить страну.

ребёнка.

свернуть